HAKKIMIZDA

Platformun Temel Amacý
2004 yýlýnda kurulan Kimya Sanayi Sektörü Platformu'nun oluþturulmasýndaki temel amaç, platform çatýsý altýnda bir araya gelen sektörel dernek ve meslek kuruluþlarýnýn ortak taným ve ilkeler çerçevesinde iþ birlikteliðini saðlamak, kimya sanayimiz ve alt sektörlerinin temel ekonomik ve mesleki sorunlarýný bilinçli ve verimli bir ortak organizasyon altýnda çözüme kavuþturmaktýr.

Neden Kimya Sektör Platformu?
Türkiye'de kimya sektörü uluslararasý partnerleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda geleneksel olarak daha daðýnýk yapýlanmýþ ve geliþme sürecinde de birbirinden baðýmsýz hareket eden çeþitli iþveren ve sektör kuruluþlarý bünyesinde barýndýrmýþtýr. Ancak, son yýllarda gerek global düzeyde gerekse ulusal düzlemde sektörümüzde yaþanan geliþmeler kimya sanayinin kendi içindeki heterojen örgütlenmesinin ötesinde, en azýndan sektördeki dernek, sendika ve/veya diðer iþveren teþkilatlarýný bir araya getirerek spesifik sorunlarýnýn çözümüne yönelik tek bir ses ve güç olma zorunluluðunu ortaya koymuþtur. Bu baðlamda, sektörün önde gelen “Kimya Ýþveren Organizasyonlarý” enerji, zaman ve güçlerini birleþtirmek düþüncesi ile gerekli dirsek temasýný oluþturmak ve ayný zamanda sektörümüzdeki dayanýþmayý perçinlemek amacýyla “Kimya Sanayi Sektör Platformu” adý altýnda bir araya gelmeye karar vermiþlerdir.

Kimya Sektör Platformunun Uluslararasý Perspektiften Deðerlendirilmesi
Uluslararasý açýdan baktýðýmýzda gerek küreselleþme gerekse AB entegrasyon süreci, AB kimya sanayilerini de benzer yapýlanmalara itmiþ, baþta Almanya olmak üzere Ýngiltere, Portekiz, Ýsveç ve Hollanda'da benzer platform oluþumlarý veya “network” kurma yoluyla güç birliðine gidildiði gözlemlenmiþtir. Özellikle Brüksel nezdinde lobi faaliyetlerini geliþtirmek isteyen ulusal kimya sektörleri, uluslararasý partnerleri ile de iþbirliði yaparak uluslararasý lobi faaliyetlerine hýz vermiþlerdir.

Platform Yönetim Modeli ve Organlarý
 • Sektörün Yönetim Organý “Eþ Baþkanlýk Statüsünde” görev yapacak olan ve platforma katýlan tüm kuruluþlarýn baþkanlarýndan oluþan üst kuruluþtur.
 • Baþkanlar Kurulu dýþýnda, katýlýmcý kuruluþlarýn Genel Sekreterlerinden oluþan bir Ýcra Kurulu oluþturulmaktadýr.
 • Baþkanlar Kurulu ve platformun aktif çalýþma organý olan Ýcra Kurulu dýþýnda üyelerinin ilgili uzmanlarýndan oluþan ve teknik bazda hazýrlanacak proje ve raporlar hazýrlayan teknik komiteler mevcuttur.

Teknik Komitelerimiz:
 • Ar-Ge, Teknoloji, Teknopark ve Ýhtisas OSB Komitesi
 • Biyoekonomi Komitesi
 • Eðitim ve Beþeri Sermaye Komitesi
 • Ýhracatý Geliþtirme Komitesi
 • Maden ve GTÝP Komitesi
 • Mevzuat, Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik Komitesi
 • Þura Komitesi
 • YOÝKK ve Ýthal Ýkame Komitesi


Kimya Sektör Platformunun Temel Çalýþma Konularý ve Faaliyet Alanlarý
Sektörü ilgilendiren tüm ekonomik, teknik ve sosyal konularýn belirlenip sektörün sorunlarýna çözüm olacak boyutta projelendirip sonuçlandýrýlmasý.