HAKKIMIZDA

Platformun Temel Amacı
2004 yılında kurulan Kimya Sanayi Sektörü Platformu'nun oluşturulmasındaki temel amaç, platform çatısı altında bir araya gelen sektörel dernek ve meslek kuruluşlarının ortak tanım ve ilkeler çerçevesinde iş birlikteliğini sağlamak, kimya sanayimiz ve alt sektörlerinin temel ekonomik ve mesleki sorunlarını bilinçli ve verimli bir ortak organizasyon altında çözüme kavuşturmaktır.

Neden Kimya Sektör Platformu?
Türkiye'de kimya sektörü uluslararası partnerleri ile karşılaştırıldığında geleneksel olarak daha dağınık yapılanmış ve gelişme sürecinde de birbirinden bağımsız hareket eden çeşitli işveren ve sektör kuruluşları bünyesinde barındırmıştır. Ancak, son yıllarda gerek global düzeyde gerekse ulusal düzlemde sektörümüzde yaşanan gelişmeler kimya sanayinin kendi içindeki heterojen örgütlenmesinin ötesinde, en azından sektördeki dernek, sendika ve/veya diğer işveren teşkilatlarını bir araya getirerek spesifik sorunlarının çözümüne yönelik tek bir ses ve güç olma zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda, sektörün önde gelen “Kimya İşveren Organizasyonları” enerji, zaman ve güçlerini birleştirmek düşüncesi ile gerekli dirsek temasını oluşturmak ve aynı zamanda sektörümüzdeki dayanışmayı perçinlemek amacıyla “Kimya Sanayi Sektör Platformu” adı altında bir araya gelmeye karar vermişlerdir.

Kimya Sektör Platformunun Uluslararası Perspektiften Değerlendirilmesi
Uluslararası açıdan baktığımızda gerek küreselleşme gerekse AB entegrasyon süreci, AB kimya sanayilerini de benzer yapılanmalara itmiş, başta Almanya olmak üzere İngiltere, Portekiz, İsveç ve Hollanda'da benzer platform oluşumları veya “network” kurma yoluyla güç birliğine gidildiği gözlemlenmiştir. Özellikle Brüksel nezdinde lobi faaliyetlerini geliştirmek isteyen ulusal kimya sektörleri, uluslararası partnerleri ile de işbirliği yaparak uluslararası lobi faaliyetlerine hız vermişlerdir.

Platform Yönetim Modeli ve Organları
 • Sektörün Yönetim Organı “Eş Başkanlık Statüsünde” görev yapacak olan ve platforma katılan tüm kuruluşların başkanlarından oluşan üst kuruluştur.
 • Başkanlar Kurulu dışında, katılımcı kuruluşların Genel Sekreterlerinden oluşan bir İcra Kurulu oluşturulmaktadır.
 • Başkanlar Kurulu ve platformun aktif çalışma organı olan İcra Kurulu dışında üyelerinin ilgili uzmanlarından oluşan ve teknik bazda hazırlanacak proje ve raporlar hazırlayan teknik komiteler mevcuttur.

Teknik Komitelerimiz:
 • Ar-Ge, Teknoloji, Teknopark ve İhtisas OSB Komitesi
 • Biyoekonomi Komitesi
 • Eğitim ve Beşeri Sermaye Komitesi
 • İhracatı Geliştirme Komitesi
 • Maden ve GTİP Komitesi
 • Mevzuat, Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik Komitesi
 • Şura Komitesi
 • YOİKK ve İthal İkame Komitesi


Kimya Sektör Platformunun Temel Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanları
Sektörü ilgilendiren tüm ekonomik, teknik ve sosyal konuların belirlenip sektörün sorunlarına çözüm olacak boyutta projelendirip sonuçlandırılması.